PE debris net Economy 50 gr/m²

PE debris net Standard 70 gr/m²

PE debris net
Standard
60 gr/m² FR

PE windreduction net 90%
Extra 120 gr/m²

PE windreduction net 90%
Extra 120 gr/m² FR

PE scaffold tarp Economy 110 gr/m²

PE shrink film
Extra 300 mµ

PE shrink film
Extra 300 mµ FR

PE/PP leno tarp Economy 140 gr/m²

PE leno tarp Standard 180 gr/m²

PE/PP leno tarp rolls Standard 180 gr/m²

PE/PP leno tarp Standard 180 gr/m² FR

PE/PP leno tarp rolls Standard 180 gr/m² FR